השקעות

אג"ח (איגרות חוב)

איגרות חוב הן ניירות ערך שהונפקו על ידי תאגידים, ממשלות וחברות על-לאומיות. אגרות חוב נתפסות לרוב כהשקעה בטוחה מכיוון שהן בדרך כלל מציעות תשואות גבוהות יותר מפיקדונות בנקאיים, אך סיכון נמוך יותר ממניות.

שוק האג"ח הוא שוק פיננסי עולמי המאפשר למשקיעים לקנות ולמכור אג"ח על מנת לייצר הכנסה. שוק האג"ח הוא סוג הנכסים הפיננסיים הגדול בעולם עם שווי כולל של למעלה מ-100 טריליון דולר.

שוק האג"ח הוא חלק חשוב מהמערכת הפיננסית מכיוון שהוא עוזר לחברות לגייס כספים לפרויקטים שלהן ולממשלות להנפיק חובות (אג"ח) כדי לממן את הגירעונות התקציביים שלהן או לשלם חובות ממלחמות קודמות.

איגרת חוב היא סוג של נייר ערך שמונפק על ידי תאגיד או סוכנות ממשלתית. המנפיק, שלווה כסף ממשקיעים, משלם ריבית למשקיעים כל עוד הם מחזיקים באג"ח.

אג"ח הן ניירות חוב המונפקים על ידי תאגידים או ממשלות ומעניקים למשקיעים חלק ברווחי החברה, בנוסף להחזרת השקעתם המקורית עם תום האג"ח. איגרות חוב הן בדרך כלל השקעות בטוחות יותר ממניות מכיוון שיש להן פחות סיכון לרדת בערכן.

איגרת חוב היא ניירת חוב עם שיעור תשואה קבוע.

איגרות חוב מונפקות על ידי ממשלות, חברות וארגונים בינלאומיים כדי לגייס כסף לסוגים שונים של פרויקטים. הם משמשים גם כהשקעות על מנת להרוויח כמות מסוימת של ריבית לאורך זמן.

איך נקבע מחיר אגח?

אג"ח היא ניירת חוב, כלומר מנפיק האג"ח לווה כסף ממשקיעים ומסכים לשלם להם ריבית בריבית קבועה על פני תקופה מסוימת. מנפיק האיגרת גם מסכים לפרוע את הקרן במועד הפירעון.

מחירה של איגרת חוב נקבע לפי התשואה שלה, המחושבת על ידי חלוקת תשלומי הריבית השנתיים במחיר שלה. לדוגמה, אם אתה משקיע באג"ח ל-10 שנים של 1,000$ ע.נ. המשלמת 50$ בריבית שנתית ומחירה המקורי הוא 950$, אזי התשואה שלה תהיה 5%.

מחיר האג"ח נקבע לפי שווי השוק של האג"ח. זה מחושב על ידי לקיחת סכום הכסף הכולל שהמשקיעים מוכנים לשלם עבורו וחלוקתו במספר האג"ח הזמינות.

מחיר אג"ח יכול להיות מושפע ממגוון גורמים, כולל שיעורי ריבית, תנאים כלכליים נוכחיים וכוחות שוק אחרים.

המחיר שבו משקיע בודד קונה או מוכר אג"ח לא תמיד שווה לערכה הנקוב מכיוון שיש עלויות הקשורות למסחר בשוקי ניירות ערך.

מחיר אג"ח נקבע על ידי השוק. זהו סכום הערך הנוכחי של כל תזרימי המזומנים העתידיים, בהיוון בריבית נתונה.

על מנת שחברה תוכל ללוות כסף, היא צריכה לספק נכס כבטוחה למקרה שהלווה לא יעמוד בהלוואה. לאחר מכן החברה תנפיק איגרות חוב כדי לגייס כספים ולהחזיר את החוב בריבית לאורך זמן. אם משקיע קונה איגרת חוב, הוא מלווים כסף לחברה הזו ובתמורה הם מקבלים תשלומי ריבית ובסופו של דבר את סכום הקרן כאשר היא מבשילה.

איך מחשבים תשואה לפדיון באג”ח?

התשואה לפדיון היא שיעור הריבית השנתית שאג"ח הייתה משלמת לו הייתה מחזיקה לפדיון.

תשואה לפדיון מחושבת על ידי חלוקת ערך האג"ח בפדיון במחיר שלה.

הנוסחה לקביעת תשואה לפדיון באג"ח היא: YTM = (1+R)/P, כאשר R היא הריבית השנתית ו-P היא מחיר האג"ח.

תשואה לפדיון היא כמות התשואה שמשקיע יכול לצפות לראות על אג"ח. זה מחושב על ידי לקיחת שיעור הריבית, או התשואה, והפחתת תשלומי הריבית השנתית שתקבל במהלך חיי האג"ח.

ניתן לחשב תשואה לפדיון באמצעות מחשבון פיננסי. אתה תזין את כל המידע על האג"ח המסוימות שלך, כגון הערך הנקוב שלה, שיעור הקופון, זמן לפדיון ולאחר מכן לחץ על "תשואה". התשואה לפדיון תוצג על המסך. ישנם גם מחשבונים מקוונים המאפשרים לחשב תשואה לפדיון ללא גישה למחשבון פיננסי.

תשואה לפדיון היא דרך לחישוב שיעור הריבית על אג"ח על ידי התחשבות בערך הזמן של הכסף.

תשואה לפדיון מחושבת על ידי חלוקת הריבית השנתית במספר השנים עד לפדיון.

הנוסחה לתשואה לפדיון היא:

\( \text {תשואה} \to \text {בגרות} = \frac {\text { שיעור ריבית}} {\text{תקופת זמן}}\)

תוכן עניינים

דילוג לתוכן